Nieuwe Franstalige versie van het Onze Vader… terug naar de bron

12003707_s

Sinds 22 november is ook in de Franstalige liturgie de tekst van het Onze Vader veranderd, maar dan wel in de goede richting, geloofsgetrouw.

Wij gaan even terug in de tijd: 1965 .In volle post-conciliaire euforie wordt ,naast de traditionele versie van de zesde smeekbede ” ne nous laissez pas succomber à la tentation”(laat ons niet bezwijken onder de bekoring) door de Franse bisschoppenconferentie een nieuwe versie opgedrongen, om tegemoet te komen aan het protestantisme en in” een geest van oecumene”. De nieuwe versie luidt: “ne nous soumets pas à la tentation” , dus ongeveer “onderwerp ons niet aan de bekoring “. Tegen deze versie is in de Franse katholieke wereld enorm veel protest gerezen. Befaamde exegeten spreken zelfs van het godslasterend karakter  van deze versie. Lees verder Nieuwe Franstalige versie van het Onze Vader… terug naar de bron

Klachtbrief van een Nederlandse priester over het ‘nieuw’ Onze Vader

briefnieuws

Aan de leden van de Nederlandse Bisschoppenconferentie

Amsterdam, 23 november 2016.

Geachte bisschoppen,

Op de eerste zondag van de Advent van dit jaar is de nieuwe vertaling van het Onze Vader opgenomen in de liturgie. Het is mijn ervaring in meerdere parochies waar ik assisteer dat veel gelovigen daar grote moeite mee hebben en er zijn er ook die het weigeren te bidden. Ik moet deze gelovigen in die zin gelijk geven dat ik geen plausibele reden kan geven waarom deze verandering is doorgevoerd. De reden die de bisschoppenconferentie heeft gegeven, is dat het de wens was om het Vlaamse en het Nederlandse Onze Vader met elkaar in overeenstemming te brengen. Dat is een alleszins te begrijpen wens. Maar dat verklaart niet de vertaling “breng ons niet in beproeving” die in het ‘nieuwe’ Onze Vader staat. Zowel de Vlaamse als het Nederlandse Onze Vader hadden “leid ons niet in bekoring”, dus een aanpassing van deze zin moet een andere achtergrond hebben. Lees verder Klachtbrief van een Nederlandse priester over het ‘nieuw’ Onze Vader

Wie zegt: “Breng mij niet in de beproeving”, wijst het kruis af

nocross

Lezen we even wat Jezus Christus ons vertelt in het Evangelie:

“Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Als iemand achter Mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Wie zijn leven verliest vanwege Mij, zal het vinden.  Want wat zal het een mens baten als hij de hele wereld wint, maar zijn ziel verliest? Of wat kan een mens geven in ruil voor zichzelf? Want de Mensenzoon zal komen, bekleed met de heerlijkheid van zijn Vader, samen met zijn engelen, en dan zal Hij iedereen loon naar werken geven.” (Matt 16,24-27)

Wat betekent ‘je kruis opnemen’? Dat wil zeggen: de beproevingen aanvaarden die God ons overzendt, zoals lijden en ziekte, tegenslag of vervolging. Indien we die beproeving geduldig doorstaan, zoals Christus geduldig zijn kruis droeg naar Golgotha, dan wacht ons de beloning. Indien men nu het kruis afwijst, en zegt: “geef mij geen beproevingen!”, dan wacht er ook geen beloning. Alle heiligen hebben (dikwijls zware) beproevingen doorstaan, en net daarom zijn ze heilig geworden. Lees verder Wie zegt: “Breng mij niet in de beproeving”, wijst het kruis af

PERSBERICHT: Het “nieuwe” ‘Onze Vader’ is in tegenspraak met de ‘Catechismus van de Katholieke Kerk’

edenjob

+++ BEGIN PERSBERICHT +++

Antwerpen, 23 november 2016

Op 27 november 2016 zal er, binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Vlaanderen en Nederland, de “nieuwe gemeenschappelijke Nederlands-Vlaamse vertaling” van het ‘Onze Vader’ van kracht worden. Vox Populi, een commissie van Katholieke leken, die onderdeel is van het Rooms-Katholiek Lekenforum VZW, heeft ernstige bedenkingen bij de nieuwe vertaling van het ‘Onze Vader’. Zij vragen zich af of dit nu het meest urgentie ‘probleem’ is waar de Kerk zich op dit ogenblik zou moeten mee bezighouden? En waarom zou deze ‘hervorming’ nu noodzakelijk zijn? Er is géén enkele pastorale nood om met een “nieuwe gemeenschappelijke Nederlands-Vlaamse vertaling” van het ‘Onze Vader’ op de proppen te komen. Dit initiatief van de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen zal enkel maar de verwarring binnen de Kerk in de hand werken en daardoor de geloofscrisis vergroten. Grootste struikelblok is de nieuwe bede: “en breng ons niet in beproeving” ter vervanging van het bestaande: “en leid ons niet in bekoring”. Het Griekse ‘peirasmos’ kan zowel door ‘beproeving’ als ‘bekoring’ worden vertaald. Echter, binnen de context van het ‘Onze Vader’, kan ‘peirasmos’ onmogelijk door ‘beproeving’ worden vertaald. Ook de ‘Catechismus van de Katholieke Kerk’ maakt, in de context van het ‘Onze Vader’, een expliciet onderscheid tussen ‘bekoring’ (= tentatio) en ‘beproeving’ (=probatio). “En leid ons niet in bekoring” is dan ook de enige correcte vertaling. Het lijkt er wel op, alsof de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen, het gebed, dat Jezus Christus ons Zélf heeft geleerd, doelbewust hebben willen veranderen. Er zijn ernstige taalkundige, theologische, pastorale en doctrinaire problemen met de nieuwe ‘vertaling’ van het ‘Onze Vader’. De waarheid is, dat we hier niet te maken hebben met een nieuwere of betere ‘vertaling’, maar eerder met een ideologische herinterpretatie van de tekst. Vox Populi roept dan ook de Bisschoppenconferenties van België en Nederland op, om dit tot mislukken gedoemde experiment met het ‘Onze Vader’ te laten varen en de bestaande toestand te handhaven.

+++ EINDE PERSBERICHT +++

voxpoplogo3

Lees ook: Vox Populi start foldercampagne tégen de invoering van de nieuwe vertaling van het ‘Onze Vader’

Het Bestuur van Vox Populi, onderdeel van het Rooms-Katholiek Lekenforum VZW

Campagneleider: Dhr. Michaël Dekee

Maatschappelijke zetel: Kapelsesteenweg 418, 2930 Brasschaat (België)

E-mail: voxpopuli@katholiekforum.be

www.katholiekforum.be/onzevader

COMMUNIQUÉ DE PRESSE : Le « nouveau » Pater néerlando-flamand est contraire au ‘Catéchisme de l’Église Catholique’

edenjob

+++ DÉBUT DU COMMUNIQUÉ DE PRESSE +++

Anvers, le 23 novembre 2016

Le 27 novembre 2016 une « nouvelle traduction néerlando-flamande commune » du Pater entrera en vigueur. Vox Populi, une commission de laïcs catholiques qui fait partie du Forum Laïc Catholique Romain ASBL, oppose de sérieuses objections à cette nouvelle traduction du Pater. Elle se demande si cela est le « problème » le plus urgent auquel l’Église doit actuellement faire face. Et pourquoi cette « réforme » serait-elle nécessaire ? Il n’y a aucune raison d’ordre pastoral exigeant l’imposition d’une « nouvelle traduction néerlando-flamande » du Pater. Cette initiative des évêques flamands et néerlandais ne fera qu’intensifier la confusion au sein de l’Église et, partant, augmenter la crise religieuse. La plus grande pierre d’achoppement est la nouvelle imploration « et ne nous soumets pas à l’épreuve » qui doit remplacer « et ne nous soumets pas à la tentation ». Le mot grec « peirasmos » se laisse aussi bien traduire par « épreuve » que par « tentation ». Mais dans le contexte du Pater, il est impossible de traduire « peirasmos » par « épreuve ». Dans le contexte du Pater, le Catéchisme de l’Église catholique fait, lui aussi, une distinction explicite entre « tentation » (= tentatio) et « épreuve » (= probatio). « Et ne nous soumets pas à la tentation » est dès lors la seule traduction correcte. On dirait que les évêques néerlandais et flamands ont agi à dessein en altérant la prière que Jésus Lui-même nous a apprise. Cette nouvelle « traduction » néerlando-flamande du Pater cache de sérieux problèmes linguistiques, théologiques, pastoraux et doctrinaires. En réalité, nous ne sommes pas confrontés ici à une « traduction » plus moderne ou meilleure, mais plutôt à une nouvelle interprétation idéologique du texte. Vox Populi appelle donc les Conférences épiscopales de Belgique et des Pays-Bas à renoncer à cette expérience néfaste dont le Pater fait l’objet.

+++ FIN DU COMMUNIQUÉ DE PRESSE +++

voxpoplogo3Lisez aussi en néerlandais: Vox Populi lance une campagne à l’aide de dépliants contre l’introduction de la nouvelle traduction du Pater

Le Comité de Vox Populi, qui fait partie du Forum Laïc Catholique Romain ASBL

Responsable de la campagne: M. Michaël Dekee

Siège social: Kapelsesteenweg 418, 2930 Brasschaat (Belgique)

E-mail: voxpopuli@katholiekforum.be

www.katholiekforum.be/onzevader

PRESS RELEASE: The “new” ‘Our Father’ in Belgium and the Netherlands is in contradiction with the ‘Catechism of the Catholic Church’

edenjob

+++ START PRESS RELEASE +++

Antwerp, November 23, 2016

On November 27, 2016 the “new common Dutch-Flemish translation” of the ‘Our Father’ will go into effect within the Roman Catholic Church in Flanders and the Netherlands. Vox Populi, a commission of Catholic laymen, which is a part of the Roman Catholic Laity Forum NPO, has serious reservations about the new translation of the ‘Our Father’. They wonder whether this is the most urgent “problem” that the Church should be occupied with right now? And why would this ‘reform’ be necessary now? There is not a single pastoral need to come up with a “new common Dutch-Flemish translation” of the ‘Our Father’. This initiative of the Belgian and Dutch bishops will only add to the confusion within the Church and thereby increase the crisis of faith. The main obstacle is the new prayer: “and bring us not into trial ” to replace the existing “and lead us not into temptation.” The Greek ‘peirasmos’ can be translated as either ‘trial’ or ‘temptation’. However, within the context of the ‘Our Father’, ‘peirasmos’ can impossibly be translated as ‘trial’. Also, the ‘Catechism of the Catholic Church’ makes, in the context of the ‘Our Father’, an explicit distinction between ‘temptation’ (= tentatio) and ‘trial’ (= probatio). “And lead us not into temptation” is therefore the only correct translation. It seems as if the Belgian and Dutch bishops deliberately wanted to change the prayer, that Jesus Christ Hímself taught us. There are serious linguistic, theological, pastoral and doctrinal problems with the new Dutch-Flemish ‘translation’ of the ‘Our Father’. The truth is that we are not dealing with a newer or better ‘translation’ here, but rather an ideological reinterpretation of the text. Therefore, Vox Populi calls upon the Episcopal Conferences of Belgium and the Netherlands, to abandon this experiment doomed to failure with the ‘Our Father’ and to maintain the existing situation.

+++ END OF PRESS RELEASE +++

voxpoplogo3Also read in Dutch: Vox Populi is starting a leaflet campaign against the introduction of the new translation of the ‘Our Father’

The Board of Vox Populi, part of the Roman Catholic Laity Forum NPO

Campaign leader: Mr. Michaël Dekee

Head office: Kapelsesteenweg 418, 2930 Brasschaat (Belgium)

E-mail: voxpopuli@katholiekforum.be

www.katholiekforum.be/onzevader

Het ‘nieuw’ Onze Vader: de massale verwarring is er al

beproeving01

In de editie van Kerk & Leven van 2 november 2016 verscheen een artikeltje ‘Onze Vader, breng ons niet in beproeving’, met daaronder de vraag: ‘Had dit vers uit het Onze Vader niet anders vertaald moeten worden, want beproeft God ons eigenlijk wel?’

Deze vraag werd kennelijk gesteld door een aantal lezers van Kerk & Leven. Men schuift naar voor dat het Griekse woord ‘peirasmos’ in de brief van Jakobus in de Nieuwe Bijbelvertaling zowel door ‘beproeving’ als ‘verleiding’ wordt vertaald. De verleidingen komen niet van God, maar van de mens, zo zegt men. Jakobus schrijft dan wel positief over de beproeving. Vervolgens stelt de schrijver van het artikel zich de vraag indien ‘verleiding’ nooit van God komt, en ‘beproeving’ gunstig is, waarom we de Vader dan moeten vragen ons er niet mee te confronteren. Lees verder Het ‘nieuw’ Onze Vader: de massale verwarring is er al

En nu, kardinaal De Kesel…?

Foto: Knack.
Foto: Knack.

Aartsbisschop Jozef De Kesel werd gisteren kardinaal gecreëerd en als Katholiek Lekenforum wensen wij hem hierbij te feliciteren.Wij zullen  aandachtig toekijken naar zijn handel en wandel, nu hij, de “éminence grise” Danneels even buiten beschouwing gelaten, het effectieve hoofd geworden is van de Belgische Kerk.

Onze gedachten gaan ook naar onze vorige aartsbisschop, André-Joseph Leonard, die zijn zieltogende Belgische Kerk opnieuw heeft willen evangeliseren en die daarbij de ezelsstamp gekregen heeft, gesaboteerd door zijn collega-bisschoppen, met drek overgoten door de media, verbannen naar het heiligdom Laus in de Franse Alpen, waar hij, ongebroken en fier, zijn apostolaat verder zet. Aan hem kwam de kardinaalstitel toe, maar eens paus Franciscus en zijn clan aan de macht (wij weten hoezeer die beïnvloed wordt door Danneels en zijn progressieve lobbygroep), kon hij het wel vergeten…stank voor dank heet dat ! Lees verder En nu, kardinaal De Kesel…?

Uw “ja” weze ja en uw “neen” , neen

gettyimamoris
Amoris Laetitia. Foto: getty images

Amoris Laetitia, de post-synodale exhortatie over het gezin heeft binnen de Kerk de gemoederen – op een sinds het concilie nooit geziene wijze – hoog doen oplaaien en de rust is nog lang niet weergekeerd. In hoofdstuk  VIII wordt namelijk gesteld dat voor bepaalde gevallen van “hertrouwen” na scheiding, de daden van overspel geen  ernstige zonden zouden zijn en zelfs zouden beschouwd kunnen worden als een antwoord op de wil van God…

Een groot aantal gezaghebbende kardinalen, waaronder Caffarra Eijck, Ruini, Sarah, Meisner, Pell, Burke hebben deze invraagstelling van de leer over het huwelijk verworpen en paus Franciscus opgeroepen om volledige klaarheid te scheppen. Deze heeft dit tot nu toe geweigerd. Vier onder hen, de kardinalen Brandmüller, Burke, Caffarra en Meisner hebben op 14 november de vragen die de kardinalen aan de paus hebben, gesteld, openbaar gemaakt op de vermaarde katholieke site van Sandro Magister. Lees verder Uw “ja” weze ja en uw “neen” , neen